تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان ندای وحی و آدرس nedayevahi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5201
بازدید دیروز : 5948
بازدید هفته : 11235
بازدید ماه : 919410
بازدید کل : 2528608
تعداد مطالب : 16946
تعداد نظرات : 80
تعداد آنلاین : 1


Alternative content


حدیث موضوعیاک مهدویت امام زمان (عج)اک آیه قرآناک
 
 
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : شنبه 29 / 12 / 1396
شمشیرداران نامرئى

شـشـم ـ قـطـب راونـدى روایـت کـرده اسـت از فـضـل بـن احـمـد کـاتـب از پـدرش احـمـد بـن اسـرائیـل کـاتـب مـعـتـز بـاللّه بـن مـتـوکـل کـه گـفـت : روزى مـن بـا مـعـتـز بـه مـجـلس مـتوکل رفتم واوبر کرسى نشسته بود وفتح بن خاقان نزد اوایستاده بود پس معتز سلام کـرد و ایـسـتـاد، مـن در عـقـب اوایـسـتـادم . وقـاعـده چـنـان بـود کـه هـرگـاه مـعـتـز داخـل مـى شـد اورا مرحبا مى گفت وتکلیف نشستن مى کرد. در این روز از غایت غضب وتغییرى کـه در حـال اوبـود متوجه معتز نشد وبه فتح بن خاقان سخن مى گفت وهر ساعت صورتش مـتـغـیـر مـى گـردیـد وشعله غضبش افروخته تر مى شد وبا فتح بن خاقان مى گفت آنکه تـودر حـق اوسـخـن مى گویى چنین وچنان کرده است و( فتح ) آتش خشم اورا فرومى نـشـانـیـد ومى گفت : اینها بر اوافتراء است واواز اینها برى است ، فایده نمى کرد وخشم اوزیـاده مـى شـد ومـى گفت : به خدا سوگند که این مراثى را مى کشم که دعوى دروغ مى کند ورخنه در دولت من مى افکند پس ‍ گفت بیاور چهار نفر از غلامان خزر (۶۹) جلف را که چیزى نمى فهمند. ایشان را حاضر کرد، چون حاضر شدند به هر یک از ایشان شـمـشـیـرى داد وایـشان را امر کرد که چون حضرت امام على نقى علیه السلام حاضر شود اورا به قتل آورند و گفت : به خدا سوگند که بعد از کشتن جسد اورا هم خواهم سوخت . بعد از سـاعـتـى دیـدم کـه حـجـاب مـتـوکـل آمـدنـد وگـفـتـنـد: آمـد! نـاگـاه دیـدم کـه حـضـرت داخـل شـد و لبهاى مبارکش حرکت مى کرد ودعایى مى خواند واثر اضطراب وخوف به هیچ وجـه در آن حـضـرت نـبـود، چـون نـظـر متوکل بر آن حضرت افتاد خود را از تخت به زیر افکند وبه استقبال حضرت شتافت واورا در بر گرفت ودستهاى مبارکش را میان دودیده اش را بـوسـیـد وشـمـشـیـر در دسـتـش بـود گـفـت : اى آقـاى مـن ! اى فـرزنـد رسـول خـدا صـلى اللّه عـلیـه وآله وسـلم ، اى بهترین خلق ! اى پسر عم من ومولاى من ، اى ابـوالحـسـن ، وحـضـرت مـى فـرمـود: اعـیذک باللّه یا امیرالمؤ منین عفوکن من را از گفتن این کلمات . متوکل گفت : براى چه تصدیق کشیده اى وآمده اى در چنین وقتى ؟ حضرت فرمود که پـیـک تـوآمـد در ایـن وقـت وگـفـت مـتـوکـل تـورا طـلبـیـده ، متوکل گفت : دروغ گفته است آن ولدالزنا، گفت برگرد اى سید من ، به همان جا که آمدى ، پس ‍ گفت : اى فتح بن خاقان ، اى عبداللّه ، اى معتز! مشایعت کنید آقاى خودتان وآقاى مرا. پس چون نظر آن غلامان خزر بر آن حضرت افتاد نزد آن حضرت بر زمین افتادند وسجده بـه جـهـت تـعـظـیـم آن حـضـرت نـمـودنـد. چـون حـضـرت بـیـرون رفـت مـتـوکـل غـلامـان را طـلبـیـد وتـرجـمـان را گـفـت کـه از ایـشـان سـؤ ال کـن کـه بـه چـه سـبب امر نسبت به اوبه جا نیاوردید؟ ایشان گفتند از مهابت آن حضرت بـى اخـتـیـار شـدیـم چـون پـیـدا شـد در دور اوزیـاده از صـد شـمـشـیـر بـرهنه دیدیم وآن شـمـشـیـرداران را نـمـى تـوانـستیم دید ومشاهده این حالت مانع شد ما را از آنکه امر را به عـمـل آوریـم و دل مـا پـر از بـیـم وخـوف شـد. پـس مـتـوکـل روبه ( فتح ) آورد وگفت : این امام تواست وخندید، ( فتح ) شاد شد به آنکه آن بلیه را از آن جناب گذشت و حمد خدا به جا آورد.(۷۰)

موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : شنبه 29 / 12 / 1396
مناظر شگفت انگیز

دوم ـ شـیـخ کـلیـنـى ودیـگـران از صـالح بـن سـعـیـد روایـت کـرده انـد کـه گـفـت روزى داخـل سـرّ مـن راءى شـدم وبـه خدمت آن جناب رفتم وگفتم : این ستمکاران در همه امور سعى کـردنـد در اطـفـاء نور تووپنهان کردن ذکر توتا آنکه تورا در چنین جایى فرود آوردند کـه مـحـل نزول گدایان وغیربان بى نام ونشان است ، حضرت فرمود که اى پسر سعید! هـنـوز تـودر مـعـرفـت قـدر ومـنـزلت ما در این پایه اى وگمان مى کنى که اینها با رفعت شـاءن مـا منافات دارد ونمى دانى کسى را که خدا بلند کرد به اینها پست نمى شود. پس بـه دسـت مـبـارک خـود اشاره کرد به جانبى چون به آن جانب نظر کردم بستانها دیدم به انواع ریاحین آراسته وباغها دیدم که به انواع میوه ها پیراسته ونهرها دیدم که در صحن آن بـاغـهـا جـارى بود وقصرها وحوران وغلمان در آنها مشاهده کردم که هرگز نظیر آنها را خـیـال نـکـرده بـودم ، از مـشـاهـده ایـن احـوال دیده ام حیران و عقلم پریشان شد. پس حضرت فـرمـود مـا هـرجـا کـه بـاشـیـم ایـنـهـا از بـراى مـا مـهـیـا است و در
کاروان گدایان نیستیم .(۶۰)

موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : شنبه 29 / 12 / 1396

حرکت امام هادی ع به سامراء و بعضی از ستمها به ایشان
حـضـرت امـام عـلى نـقى علیه السلام ولادت با سعادتش ونشوونمایش در مدینه طـیـبه واقع شد وهشت سال از سن شریفش گذشته بود که والد بزرگوارش ‍ شهید گشت وامـامـت مـنـتـقـل بـه آن حـضـرت گـردیـد وپـیـوسـتـه در مـدیـنـه بـود تـا ایـام جـعـفـر مـتـوکـل که از آن حضرت را به سرّ من راءى طلبید وسببش آن شد که ( بریحه عباسى ) کـه امـام جـماعت حرمین بود نامه اى به متوکل نوشت که اگر تو را به مکه ومدینه حـاجـتـى هـست على بن محمّد را از این دیار بیرون بر که اکثر این ناحیه را مطیع ومنقاد خود گـردانـیـده اسـت وجـمـاعـتـى دیـگـر نـیـز بـه ایـن مـضـمـون کـاغـذ بـه مـتـوکـل نـوشتند وعبداللّه بن محمّد والى مدینه اذیت واهانت بسیار به آن امام بزرگوار مى رسـانـیـد تـا آنـکـه نـامـه هـا بـه مـتـوکـل نـوشـت در بـاب آن جـنـاب کـه سـبـب خشم وغضب مـتـوکـل گـردیـد وچـون حـضـرت مـطـلع شـد کـه والى مـدیـنـه بـه مـتـوکـل امـرى چند نوشته که موجب اذیت واضرار اونسبت به آن جناب خواهد گردید نامه اى بـه متوکل نوشت ودر آن نامه درج کرد که والى مدینه آزار واذیت به من مى رساند و آنچه در حـق مـن نـوشـتـه مـحض کذب وافتراء است.

متوکل براى مصلحت نامه مشفقانه به حضرت نـوشت ودر آن نامه امام زمان را تعظیم واکرام کرد ونوشت چون مطلع شدیم که عبداللّه بن مـحـمـّد نـسـبـت بـه شـمـا سـلوک نـامـوافـقـى کـرده مـنـصـب اورا تـغـیـیـر دادیـم ومـحـمـّد بـن فـضـل را بـه جـاى اونـصـب کـردیـم واورا مـاءمـور بـه اعـزاز و اکـرام وتـجـلیـل شـمـا نـمـوده ایـم ونـیـز بـه آن حـضـرت نـوشـت کـه خلیفه مشتاق ملاقات وافر البـرکات شما گردیده وخواهان آن است که اگر بر شما دشوار نباشد متوجه این صوب گـردیـد بـا هـر کـه خـواهـیـد از اهـل بـیـت وخـویشان وحشم وخدمتکاران خود با نهایت سکون واطـمـینان خاطر به رفاقت هرکه اراده داشته باشید وهر وقت که خواهید بار کنید وهر گاه که اراده نمایید نزول کنید ویحیى بن هرثمه را به خدمت شما فرستاده که اگر خواهید در ایـن راه در خـدمـت شما باشد ودر هر باب اطاعت امر شما نماید ودر این باب سفارش بسیار بـه اوفـرمـود، وبـدانید که هیچیک از اهل بیت وخویشان وفرزندان ومخصوصان خلیفه نزد اواز شـمـا گرامى تر نیستند و نهایت لطف وشفقت ومهربانى نسبت به شما دارد.(۵۷) ونـوشـت آن نـامـه را ابـراهـیـم بـن عـبـاس در مـاه جـمـادى الا خـرة سـنـه دویـسـت وچهل وسه .


موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : شنبه 29 / 12 / 1396

بسوزم از دل و جانم ، برای حضرت هادی
ز زهر کینه جان داده ، فدای حضرت هادی

به زهرا تسلیت گوییم ، عزای نور عینش را
همان که کشته شد مظلوم ، غریبانه به سامرا

چنان از زهر نامردان ، ازو سوزانده شد پیکر
که هر دم ناله سر میداد ، کجایی سوختم مادر

ببین مادر ببین مادر ، که سر تا پا شرر گشتم
چو فرزندت حسن من هم ، ببین پاره جگر گشتم

ز بس مظلوم بودم من ، شدم از غصه آکنده
عدو در پیش چشمانم ، زکینه قبر من کنده

ببین مادر عطش گشته ، به من غالب در این غوغا
دم آخر کنم گریه ، به یاد روز عاشورا

میان مقتا عشقش ، حزین و خونی و عریان
حسینت ناله سر میداد ، انا العطشان انا العطشان

ز بسکه تشنگی غالب ، شده بر سبط پیغمبر
حسینت دود می دیده ، همه جا را دم آخر

موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : شنبه 29 / 12 / 1396
۩۞۩ غریب سامراء ۩۞۩

ویژه نامه شهادت جانگداز دهمین پیشوای شیعیان جهانلجه ای از از اقیانوس بیکران معرفت

قالَ علی ابن محمد الهادی النقی علیه السلام :


اَلْعِلْمُ وِراثَةٌ كَريمَةٌ وَالاْ دَبُ حُلَلٌ حِسانٌ، وَالْفِكْرَةُ مِرْآتٌ صافَيةٌ

امام هادی علیه السلام فرموده اند :


علم و دانش بهترين يادبود براى انتقال به ديگران است ، ادب زيباترين
نيكى ها است و فكر و انديشه آئينه صاف و تزيين كننده اعمال و برنامه ها است .


بحارالا نوار: ج 71، ص 324موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : چهار شنبه 28 / 12 / 1396
از روشنی طلعت درخشنده «باقر»
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر

در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر


ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد.


زبان از وصف او اَلكن، قلم از مدح او عاجز
كه جز حق كس نمى ‏داند بهاى
حضرت باقر

اگر گردد شفيع ما بنزد خالق يكتا
به هر دردى شفا بخشد دعاى
حضرت باقر


میلاد پنجمین سکان دار کشتی هدایت مبارک

هنگامه شادى زين العابدين است
ميلاد مسعود امام پنجمين است

آمد بدنيا آنكه نامش جاودانى است
روشنگر ائين و راه زندگانى است


ميلاد امام محمد باقر علیه السلام خجسته باد

امشب ز اشگ شوق خود لاله می‌فشانم
تبـارک الله احسن الخالـقین بخـوانم

گوهر مدحت همه دم ریـزد از دهانم
تو قبله دلم شدی یا امام باقر

میلاد پنجمین خورشید هدایت مبارک باد


اى مهر دل فروز، در آسمان علم
وى یار مه جبین، یا
باقرالعلوم

اى حجت خدا، ما را شفیع شو
در روز واپسین، یا
باقرالعلوم


میلاد فرخنده امام محمد باقر (ع) مبارک باد.


ای چراغ عقل و دین روشن به تو
چشم زین العابدین روشــــن به تو

ای امــام ابـــن امــام ابــن امــام
جابـــرت آورده از احـــمد سـلام

باقـــــر کـــلّ عـــــلوم عــالـــمی
خـــود به تــنهایی کتـاب محــکمی

خــانـه ی دل تا ابـد میـعاد توسـت
زیــــنت مــاه رجب میلاد توســت

میلاد فرخنده امام محمد باقر (ع) مبارک باد

موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : چهار شنبه 28 / 12 / 1396

 
احادیث نورانی امام باقر عليه‏السلام


نخستين چيزى كه در روز قيامت به آن رسيدگى مى‏شود
(ثواب) صدقه آب (دادن به تشنه) است .

منتخب ميزان الحكمة : 274

هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)


مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمی دهد ، از او دریغ نمی کند ،
و به او گمان بد نمی برد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)


خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد ،
اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد .

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (215)
افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ،
مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .


بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (54)

موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : چهار شنبه 28 / 12 / 1396
گنجینه اسرار محمد

به دست هایی درود که سبزی نوزادی ات را در آغوش گرفت!
به لب هایی درود که اذان مقدس امامت را در گوش هایت خواند!

به چشم هایی درود که با نگاه ظلمت براندازش، ریشه های نور
را در سیمای تو کاشت! به قدم هایی درود که برداشته شد
تا تو را به ولایت عشق منصوب کند!

بایسته تر از تو نبود در زمان و شایسته تر از تو نبود در زمین.
انگشت هایت، بوی سخاوت می دهد.


«گنجینه اسرار محمد صلی الله علیه و آله » و «ذوالفقار علی علیه السلام »
را در پنجمین خوان حقیقت به تو سپرده اند.

بقچه های غذای کوفه را در نیم شب های مدینه به دوش گرفته ای؛
کلون های تشنه، با عطر دست هایت سیراب می شوند
و دریچه های فقیر، از دیدارت سیر می شوند!

حضورت، در منازعه ها پرچم صلح است و منطق صواب
هیچ گاه از کلام تو دور نخواهد شد.
تو، آمده ای در بلاتکلیفی دوران، روشنی راه باشی.


میثم امانی


موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : چهار شنبه 28 / 12 / 1396

گوشه ای از فضائل اخلاقی امام باقر (علیه السلام)


خداوند هیچ بنده‏اى را براى عهده‏دار شدن مقام امامت بر نمى‏گزیند و او را حجّت آشکار خویش بر آفریدگانش قرار نمى‏دهد، مگر آن که صفات پسندیده و مکارم اخلاق در وجود او به کمال رسیده باشد و سخن و عملش مطابق حقّ و صلاح باشد.

ابن شهر آشوب درباره امام باقر (علیه السلام) مى‏گوید: او راست‌گوترین، گشاده‏روترین، بخشنده‏ترین و عالم‌ترین مردمان بود، همواره ذکر حقّ بر زبانش جارى بود و غذا خوردن یا صحبت با مردم مانع از ذکر وى نبود، مراتب بخشندگى و بزرگوارى آن امام در میان مردم زبانزد بود و هیچ گاه از صله دادن به برادران و دیدارکنندگان و آرزومندان به ستوه نمى‏آمد، بسیار خاضع و خاشع بود و همواره اهل بیت خود را به تلاوت قرآن فرمان مى‏داد و هر کس نمى‏توانست مى‏فرمود، ذکر بگوید.
آن حضرت بنده مطیع سر به فرمان حقّ بود تا آن جا که نقل شده، روزى یکى از فرزندان حضرت به شدّت بیمار بود و امام بر فراز بسترش نگران و اندوهگین به سر مى‏برد، ولى پس از درگذشت آن طفل، امام با رویى گشاده با مردم مواجه شد، مردم که از این امر متعجّب شده بودند از علّت آن سؤال کردند، امام (علیه السلام) فرمود: ما به زندگى بستگان خود علاقه‏مندیم و امیدواریم سالم بمانند و بهبودى یابند، امّا وقتى حکم خدا بر فوت آنها قرار گرفت، به آنچه او دوست مى‏دارد گردن مى‏نهیم و راضى هستیم.
معاشرت آن حضرت با دیگران در نهایت ادب و بزرگوارى بود، با دوستان و برادران دینى مصافحه مى‏نمود و مى‏فرمود: وقتى دو مؤمن با یک دیگر مصافحه مى‏کنند، گناهان آن دو مانند برگى که از درختان بریزد، فرو مى‏ریزد و خداوند تا زمانى که آن دو از هم جدا شوند به آن دو مى‏نگرد! در رفتار با مردم بسیار نیکوکار و عفیف بود و رفتارش با فقیران و مستضعفان تؤام با مهربانى و ملایمت بود، وقتى کار سنگینى به غلامان خود واگذار مى‏کرد خودش بسم اللَّه مى‏گفت و با آنان همکارى مى‏کرد.[ مشایخ، فاطمه، قصص الأنبیاء (قصص قرآن)، ص 775،]
همواره در طلب روزى حلال مى‏کوشید، و از کار و تلاش ابایى نداشت.


موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : چهار شنبه 28 / 12 / 1396اى باقر العلوم كه هنگام مكرمت
باشد هزار حاتم طایى گداى تو

پنجم ولى و حجت خلاق عالمى
لوح دل است مهر به مهر و ولاى تو

در عرصه وجود نهى قبل از آنكه پاى
داده سلام احمد مرسل براى تو

هر كس تو را شناخت دل از دیگرى برید
بیگانه گشت با همه كس آشناى تو

موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : چهار شنبه 28 / 12 / 1396
از روشنی طلعت رخشنده «باقر»
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر

در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر

منشق شده از نور «علیّ بن حسین» است
این نور که نورانی از او گشته ضمائر

بر «فاطمه بنت حسن» بس بُوَد این فخر
کاورده پدید این مه تابنده باهر

«باقر» لقب و کنیه «اباجعفر» و او
ربوده است لقب های دگر: هادی و شاکر

از هر بدی و عیب و زلل اوست مبرّ
جان و تنش از «یُذبَّ عنکم» شده ظاهر

دریای علوم است و، زداینده اوهام
گفتار حکیمانه او زیب منابر

از یک نفسش زنده کند صد چو مسیح
از یک نظرش دیده اعمی شده باصر

یاد آمدش از چهره تابان محمّد
با چشم بصیرت نگهش کرد چو «جابر»

عالم همه شد روشن از آن نور خدائی
شد بارور از او شجر دین و شعائر

خوش باد، زمینی که هم آغوش شد او ر
خوش آنکه به سوی حرمش گشته مسافر

دیگر غمی از محنت ایّام ندارد
هرکس به حرمخانه او گشت مجاور

وصفش نتوان گفت «حسان» با سخنی چند
چون، قصّه بلند است و زبان، الکن و قاصر

ای کاش که بالی بدهد عشق به من نیز
تا سوی حریمش پرم از شوق چو طائر

تا کی بدهد بار به دربار وصالش
جان بال سفر بسته، به لب آمده حاضر

گر اذن دهد، نیست کسی مانعِ راهم
چون دفتر عشق است گذرنامه شاعر
موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : چهار شنبه 28 / 12 / 1396


ویژه نامه ولادت با سعادت پنجمین سکاندار کشتی هدایت ،
شکافنده علوم،یادگار روزهای دیارسرخ کربلا ،
حضرت محمد باقر علیه السلام
یک انگشتانه معرفت از اقیانوس کلام امام :

قالَ الباقِرُ ( عَلَيه السَّلام ) :

" قُولُوا لِلنّاسِ اَحسَن ما تُحِبُّون اَن یقال لَکم "

حضرت امام محمد باقر ( عليه السلام ) فرمودند :

« بهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد »

(بحارالانوار ، ج 65 ، ص 152)موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : دو شنبه 27 / 12 / 1396

آفرینش شگفت انگیز پروانه ها

پروانه ها دارای بال هایی زیبا هستند که با پولک های ظریف به طرز ماهرانه ای خلق شده اند.


بیش ترین گونه های حشرات را پروانه ها تشکیل می دهند.پروانه ها دارای بال هایی زیبا هستند که با پولک های ظریف به طرز ماهرانه ای خلق شده اند. خوب است بدانید که زیباترین پروانه ها گونه های نر آن ها هستند.چشم های پروانه ها مرکب است و گاهی تعداد آن ها به 18هزار می رسد. پروانه ها برای پروانه شدن چهار مرحله را پشت سر می گذاردم تخم ، کرم، پیله ، پروانه


موضوعات مرتبط: عجایب خلقت
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : دو شنبه 27 / 12 / 1396

 

 

 

 

خبرآنلاین: آیا این تصاویر نشانگر قدرت جادویی این شعبده بازان است یا سادگی مردم؟

البته سالها قبل جمعیت عظیمی دور این مردم حلقه می زدند ولی اکنون در کشورهای خود دیگر تماشاچی ندارند و با مهاجرت به کشورهای اروپایی و امریکایی کاسبی جدید به راه انداخته اند.

حیله گری به نسبت آگاهی مردمی کم و زیاد می شود و از یک کشوری مانند هند با کلی مرتاض تا کشوری پیشرفته و بدون مرتاض را در بر می گیرد.

,قدرتهای جادویی یا سادگی مردم؟ +عکس عکس,عجایب,قدرت جادویی,جالب انگیز
,قدرتهای جادویی یا سادگی مردم؟ +عکس عکس,عجایب,قدرت جادویی,جالب انگیز

 

,قدرتهای جادویی یا سادگی مردم؟ +عکس عکس,عجایب,قدرت جادویی,جالب انگیز

 

,قدرتهای جادویی یا سادگی مردم؟ +عکس عکس,عجایب,قدرت جادویی,جالب انگیز

 

,قدرتهای جادویی یا سادگی مردم؟ +عکس عکس,عجایب,قدرت جادویی,جالب انگیز

موضوعات مرتبط: عجایب خلقت
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : دو شنبه 27 / 12 / 1396


پژوهشی در آفرینش جن - آکا

آکاایران: پژوهشی در آفرینش جن

از دیرباز ذهن بشر به وجود پدیده‌ای به نام «جن» آشنا بوده است. در قرآن کریم و روایات معصومان – (ع) – به آفرینش جن تصریح  شده است. فیلسوفان و متکلمان اسلامی نیز درباره‌ی این آفریده‌ی الهی به بحث و گفتگو پرداخته‌اند؛ اکثریت آن‌ها جن را موجودی آتشین که به هر شکل ممکن می‌تواند در آید معرفی کرده‌اند، اما در این میان فیلسوفانی همچون ملاصدرا (ره) با نگاه دیگری به مسأله نگریسته، دست به تأویل برده است. از نظر ایشان حقیقت «جن» با آنچه در ذهن ما است تفاوت دارد. از برآیند مطالبی که در مورد «جن» گفته شده می‌توان دریافت که جن نیز همانند انسان دارای نفس ناطقه است و از اینرو در زمره‌ی نفوس که خود یکی از اقسام جوهر است قرار می‌گیرد.

 

 

موضوعات مرتبط: عجایب خلقت
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : یک شنبه 26 / 12 / 1396

یاد معاد و حسابرسی

زمان مرگ چه حسی به ما دست می دهد

احتمالاً بسیاری از ما در مورد این که هنگام مرگ با چه احساسی ممکن است روبرو شویم فکر کرده‌ایم. دانشمندان این موضوع را مورد بررسی قرار داده و حقایقی در مورد آن کشف کرده‌اند. این حقایق که در مجله New Scientist انتشار یافته‌اند، شیوه‌های مختلفی را که یک فرد ممکن است جان خود را از دست دهد، مورد بررسی قرار داده‌اند. این شیوه‌ها موارد مختلفی نظیر سوختن، غرق شدن و بریده شدن سر را در بر می‌گیرد.

 

 

 

 
 

گفتنی است محققان این یافته‌ها را با استفاده از پیشرفت‌های علوم درمانی و تجربیات بازماندگان خوش‌شانس به دست آورده‌اند.
بنا بر نتایج این گزارش، علت مرگ در موارد مختلف معمولاً نرسیدن اکسیژن کافی به مغز عنوان شده است. اما در صورتی که اطلاعات بیشتری نیاز باشد، در زیر پاره‌ای از نتایج تحقیقات پژوهشگران آورده شده است.
غرق شدن
نخست، ترس و وحشت قربانیان را فرا می‌گیرد و آن‌ها تلاش می‌کنند تا نفس خود را حبس کنند. این فرآیند حدود 30 تا 90 ثانیه به طول می‌انجامد. نجات یافتگان می‌گویند زمانی که آب وارد شش‌ها می‌شود، حسی «سخت و دردآور» تجربه کرده‌اند اما این حس به سرعت جای خود را به «آرامش و راحتی» می‌دهد. نبود اکسیژن سبب از دست رفتن هوشیاری، توقف قلب و مرگ مغز می‌شود.


موضوعات مرتبط: فرجام شناسی
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : یک شنبه 26 / 12 / 1396

پدیده های مشابه معاد . . .

قران کریم سخنان منکرین زندگی دوباره را نقل کرده که غالبا چیزی بیش از استبعاد نیست و احیانا اشاره به شبهات ضعیفی دارد که منشا استبعاد و شک در زندگی پس از مرگ شده است. از این رو پپدیده‌های مشابه معاد را یاد آور می‌شود تا رفع استبعاد و شک در زندگی پس از مرگ شده است. از اینرو پدیده‌های مشابه معاد را یاد آور می‌شود تا رفع استبعاد گردد و حتمی بودن زندگی دوباره پس از مرگ اثبات شود.


موضوعات مرتبط: فرجام شناسی
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : یک شنبه 26 / 12 / 1396

بختک در خواب, علت بختک در خواب, بختک یا فلج خواب,

شتری که در خونه ی همه می خوابه!

اگه ما به خونه ای كه اجارش كردیم برسیم، رنگش بزنیم و پرد های زیبا درش نصب كنیم دلمون نمی یاد از اونجا دل بكنیم، چون خیلی براش زحمت كشیدیم و دلمون می خواد مدتها توش زندگی كنیم، دنیام مثل اون خونه اجاره ای و موقته ، كه آبادش كردیم و به خونه اصلی، یعنی آخرت نرسیدیم و اونو خرابش كردیم ، به همین خاطر خیلی سخته از اون خونه آباد به یه خونه خراب بریم.

مرگ هم شترى است كه درخونه همه می خوابه و خدا در قرآن می فرماید: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِیكُمْ؛ بگو: مرگى كه از آن فرار مى كنید سرانجام با شما ملاقات خواهد كرد.(جمعه، آیه 8)

اما چرا ما ازمرگ می ترسیم و ازش فرار می كنیم ؟!

شخصی از أبوذر غِفاری‌ سؤال‌ می كنه: ما لَنا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ؟ قالَ: لاِنَّكُمْ عَمَّرْتُمُ الدُّنْیا وَ خَرَّبْتُمُ ا لاْ خِرَةَ؛ فَتَكْرَهونَ أنْ تَنْتَقِلوا مِنْ عُمْرانٍ إلی‌ خَرابٍ.

چرا ما از مرگ خوشمون نمی یاد ؟ أبوذرپاسخ داد:

برا‌ی اینكه‌ شما دنیای‌ خود رو آباد نموده‌ و آخرت‌ خود را خراب‌ كردید؛ برا همین سخته كه‌ از محلّ آباد به‌ محلّ خراب‌ و ویران‌ برید. ( بحار الانوار،ج‌ 6، ص‌ 137)

پس بیایید تا دیر نشده كاری بكنیم!!
موضوعات مرتبط: فرجام شناسی
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : یک شنبه 25 / 12 / 1396

تهیه کننده:  بخش اعجاز علمی قرآن ( آقای صادقیان )

خداوند متعال در سوره­ ی الرحمن آیه­ ی ۳۳ می­ فرماید:

یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

ای گروه جنّ و انس! اگر می توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمی­توانید، مگر با نیرویی(فوق العاده)!

در حالیکه تا قرن ها تصور دانشمندان بر نامحدود و بی کران بودن جهان بود، امروزه دانشمندانی چون Ranga-Ram Chary و Bill Poirier و.. .به شواهدی قوی در مورد نظریه ­ی جهان­ های موازی دست یافته اند، که بر اساس آن جهان ما دارای یک محدوده ­ی معین است که در نهایت به خلا کوانتومی ختم می­شود و در موازات جهان ما نیز جهان­ هایی با محدوده معین قرار دارند.

در حال حاضر امکان مشاهده و سفر به جهان­ های موازی وجود ندارد، زیرا چیدمان ابعاد و قوانین فیزیکشان با ما متفاوت است. (شاید در آینده با فضاپیماهای بسیار پیشرفته­ تر…)

به راستی چه کسی جز خالق این جهان ­ها در قرن­ها پیش می ­توانست این حقایق را در این آیات بیان کند؟

جهان­ های موازی:

جهان هستی ما پر از رمز و رازهای ناشناخته است اخترشناسان و منجمان بزرگ در طول تاریخ با جستجو در آسمان به دنبال کشف ناشناخته­ های جهان بوده ­اند. این دانشمندان تلاشهای خود را با ابتدایی ترین تجهیزات نجومی آغاز کردند و اکنون به دستگاههای بسیار پیشرفته ای برای درک کیهان رسیده اند. با وجود این هنوز دانسته­ های بشر از عالم هستی بسیار ناچیز است. دو دانشمند به نامهای پائول استاینهارت و نیل توراک که از برجستگان عالم کیهان شناسی هستند نظریه ای را ارائه داده اند، آنها معتقدند جهان ما ممکن است تنها جهان این هستی نبوده و تنها یکی از صدها و هزاران یا بی نهایت جهان دیگر باشد.

92

موضوعات مرتبط: اعجاز قرآن
نویسنده : اکبر احمدی
تاریخ : یک شنبه 25 / 12 / 1396

تهیه کننده:  بخش اعجاز علمی قرآن ( آقای علی نژاد )

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات علمی، کشف کرده اند که حضور یک غریبه زیبا باعث افزایش استرس می شود. دانشمندان در ده مورد مطالعه در مردان دیده اند که این استرس در مردان به سلامتی آنها آسیب وارد میکند. این مطالعه میگوید حضور ۵ دقیقه مردان با یک غریبه زیبا بسیار استرس زا و برای قلب مضر است و به میزان قابل توجهی کورتیزول آنها و در نتیجه افزایش احتمال حمله قلبی و مغزی، دیابت، فشارخون  و ضعف جنسی را به دنبال خواهد داشت.

98

اگر این مقدار زمان طولانی تر شود بطور مزمنی میزان کورتیزول را بالا می برد که کورتیزول منجر به دیابت بزرگسالان، فشار خون و ضعف جنسی می شود.

از نظر اجتماعی نیز این عمل، منتهی به مقایسه و دیدن ایرادات در همسر خود، و ایجاد حس حسرت و نیاز کاذب به فرد غریبه می باشد که تخریب بنیان خانواده را به دنبال خواهد داشت.

موضوعات مرتبط: اعجاز قرآن
 
 
این وب سایت جهت بسط وگسترش فرهنگ قرآنی ، با لا بردن سطح آگاهیهای دینی اعتقادی تربیتی