دریافت نشریه موازین شماره 210-(منازل سازمانی)

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

دریافت نشریه موازین شماره 210-(منازل سازمانی)

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

دریافت نشریه موازین شماره 210-(منازل سازمانی)

بسم الله الرحمن الرحیم
احکام سازمانی؛منازل سازمانی
س1)
پرسنلي كه منزل شخصي دارند آيا مجازند از منزل سازماني استفاده نمايند؟ ج)طبق دستورالعمل واگذاری خانه های سازمانی، بخش پنجم:شرایط واگذاری، بند 1/2-ماده 2:«واگذاری خانه سازمانی به کارکنانی که دراستان موردتقاضا دارای مسکن شخصی هستند ،ممنوع می باشد.» بله براساس تبصره های 1و2 بند1/2-ماده 5بخش پنجم:«افرادی که ازنظرامنیتی باتایید حفا بایددرخانه های سازمانی سکونت داشته باشند ویاکارکنانی که بنابه به نیاز سازمان به رده های مستقر درشهرستانهای غیر محل سکونت مامورویامنتقل شده اندبافاصله بیش از صدکیلومتر می توانندازخانه های سازمانی درچهارچوب ضوابط مندرج دربخش دوم دستورالعمل واگذاری خانه های سازمانی استفاده نمایند.
س2)بعضي از كاركنان با وجود داشتن منزل مسكوني در شهر خود، در شهر محل مأموريت از منزل سازماني استفاده می کنند،واگذاری خانه سازمانی به این افرادچه حکمی دارد؟ ج)چنانچه بنابرنیازسپاه به سایر رده های سپاه منتقل ویامامور شده اند،واگذاری خانه سازمانی به آنها ،مطابق ضوابط ذکرشده در بخش دوم وسقف زمانی تعیین شده (تا5 سال) بلامانع است. (بند2/2ماده 2 بخش پنجم دستورالعمل خانه های سازمانی)
س3)اگر كسي در مكان محل خدمت، خانه شخصي داشته باشد ،آيا مي‌تواند از منازل سپاه استفاده نمايد؟
ج) كسي كه در محل خدمت داراي ملك شخصي است نمي‌تواند از خانه‌هاي سازماني استفاده كند مگر ضرورت اقتضاکند مثل اينكه امور حفاظتي و امنيتي اقتضاءکند كه در اين صورت طبق ضوابط و مقررات معيّنه عمل مي‌نمايند. (دستورالعمل،تبصره 2 ماده 2 ،بخش 5)
س4)واگذاری خانه سازمانی به کارکنانی که درزمان تقاضا فاقد مسکن شخصی هستند ولی ازتسهیلات مسکن بطورکامل استفاده نموده اند،چه حکمی دارد؟ ج)واگذارای واستفاده ازخانه سازمانی برای ممنوع می باشد.(همان،بند3/2ماده دوم بخش پنجم دستورالعمل خانه های سازمانی)
س5)واگذاری واستفاده ازخانه سازمانی برای کارکنانی که قبل ازتقاضای خانه سازمانی ،بدون استفاده ازتسهیلات دولتی وسپاه ،نسبت به تامین مسکن شخصی اقدام نموده وهنگام تقاضا ،فاقد مسکن شخصی باشند،چه حکمی دارد؟ ج)درفرض سوال ،می توانندازخانه های سازمانی ،مطابق ضوابط ذکر شده دربخش اول وسقف زمانی تعیین شده ،استفاده نمایند.(همان ،بند 5/2)
س6)وظیفه افرادی که پس ازسکونت درمنازل سازمانی صاحب خانه شخصی می شوند چیست؟ ج) این گونه افرادموظفند بامراجعه به مدیریت خانه های سازمانی نسبت به وضعیت خودتعیین تکلیف نمایند.(همان ،تبصره ذیل بند 5/2)
س7)وظیفه کارکنانی که درمنازل سازمانی ساکنندونسبت به خریدمسکن اقدام می نمایندچیست؟ ج)این نوع افرادموظفند پس ازخریدمسکن،خانه سازمانی راتخلیه نمایند(ماده3 بخش پنجم دستورالعمل واگذاری خانه سازمانی)درصورت عدم مبادرت به تخلیه،تصرف درخانه سازمانی حکم غصب دارد.(اجوبه ،س376)
س8) کارکنانی که درراستای اعطای تسهیلات مسکن درپروژه های مسکونی ثبت نام نموده اند و درعین حال درمنازل سازمانی سکونت دارند، آیامجازندتازمان تکمیل وواگذاری پروژه ازخانه سازمانی استفاده نمایند؟ ج)مشروط براین که ازسقف تعیین شده(5سال)تجاوزننماید،مجازبه استفاده ازخانه سازمانی هستند.(همان ماده 4)
س9) درفرض فوق چنانچه پروژه آماده نشود ،ادامه سکونت برای افراددرمنازل سازمانی چه حکمی دارد؟ ج)چنانچه آماده نشدن پروژه وعدم تحویل آن ،ناشی ازقصور اعضاباشد،وبنابه تشخیص شورای واگذاری خانه های سازمانی قابل سکونت نباشد،افرادمی توانند باپرداخت اجاره بهای آزاددرخانه های سازمانی ادامه سکونت دهند.(همان ،تبصره ذیل ماده 4بخش پنجم)
س10)حکم استفاده ازمنازل سازمانی برای کارکنانی که به خارج ازسپاه مامورمی شوند چیست؟ ج)این افراداگربیش از6ماه به خارج ازسپاه مامورشوند ملزم به تخلیه خانه سازمانی می باشند؛بله درمواردی که سپاه موظف به تامین نیروی انسانی آن سازمان یانهادباشد،چنانچه ماموریت کارکنان ماموربیش از یکسال ادامه یابد،بایدازتسهیلات سازمان بکارگیرنده استفاده نمایند ؛درغیراین صورت بادرخواست رده مامورشونده ودرصورت نبودن متقاضی وتصویب شورای واگذاری،ادامه سکونت آنهاباپرداخت اجاره بهای آزادبلامانع است.(دستورالعمل واگذاری خانه سازمانی،بخش دوم تبصره هشتم)
س11)افرادی که بنابه ضرورت سازمانی به سایررده های سپاه انتقال یافته اندوجابجا شده اند نسبت به منازل سازمانی رده قبل چه تکلیفی دارند؟ ج)ملزم به تخلیه خانه سازمانی ظرف مدت سه ماه هستند ودرصورت توافق رده های انتقال دهنده وگیرنده ،می توانندادامه سکونت دهند.(همان،تبصره 12)
س12)وظیفه سپاه نسبت به تامین منازل افرادی که به سازمانهاونهادهای دیگرمنتقل شده اند چیست؟ ج)چنانچه ماموریت کارکنان مامور بیش ازیکسال ادامه یابد،بایدازتسهیلات سازمان بکارگیرنده استفاده نمایند ،درغیراین صورت بادرخواست رده مامور شونده ودرصورت نبودن متقاضی وتصویب شورای واگذاری ،ادامه سکونت آنها باپرداخت اجاره بهای آزادبلاامانع است.(تبصره 8بخش دوم دستورالعمل خانه های سازمانی)

س13)آیاساکنین منازل سازمانی مجازبه ایجادتغییرات درفضای خانه ویامحیط آن هستند؟
ج)ساکنین حق ایجاد هیچگونه تغییری درفضای خانه ومحیط آن راندارند ونیز حق واگذاری به غیرراندارندوهمچنین حق استفاده بغیر ازسکونت ازآن راندارند.(ماده 7،بخش 8 دستورالعمل واگذاری خانه سازمانی)

س14)چنانچه خسارتی به منازل مسکونی واردشود،جبران خسارت بعهده کیست؟
ج)اگر ازناحیه ساکنان قصوری درنگه داری صورت گرفته باشد،پرداخت غرامت ناشی ازخسارات بعهده آنها می باشد ؛ تشخیص موضوع بعهده مدیریت خانه های سازمانی می باشد.(همان،ماده 9)

س15) ساکنین منازل سازمانی که مدت سکونتشان به پایان رسیده است و همچنان در ماندن در منازل اصرار می‎ورزند حکم شرعی خواندن نماز و سایر تصرفات آن چیست؟
ج- اگر از طرف مسئولين مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مهلت مقرر نباشد تصرفات او در آن حكم غصب را دارد. ( اجوبه الاستفتائات - س 376)

س16) آيا پرسنلي كه بر حسب مقررات جاري سپاه در يك مدت معين از منازل سازماني استفاده مي‌كنند در صورتي كه از طريق فرماندهي و مسؤولين ذي ربط اعلام تخليه صادر شود و فرد مستأجر نسبت به تخليه كوتاهي نمايد, حكم خواندن نماز و ديگر احكام شرع مقدس اسلام چيست؟ ج) تصرف عدواني است و غصب منفعت تلقي مي‌شود و نماز باطل است مگر از مسؤولين مربوطه تقاضاي تمديد مهلت نمايد و موافقت شود.(همان)
س17) اگر فردي در گذشته، منزلی با ساخت كمتر از صد متر مربع دريافت كرده باشد كه فعلاً به صورت مخروبه درآمده و قابل سكونت نباشد، آيا مي‌تواند از منازل سازماني سپاه استفاده نمايد؟ ج)کارکنانی که درزمان تقاضا،فاقد مسکن شخصی بوده ولی براساس نظریه بنیادتعاون سپاه ازتسهیلات مسکن بطورکامل استفاده نموده ،مجازبه استفاده از منازل سازمانی نمی باشد. (بند2/3ماده 2بخش 5 دستورالعمل خانه سازمانی)
س18) آيا افرادي كه وام نهضت مسكن در قالب خريد يا احداث در محل مأموريت دريافت نموده اند و با توجه به اينكه اسناد و مدارك نيز موجود مي باشد، مجاز به استفاده از منازل سازماني مي باشند يا خير؟ ج)کارکنانی که درزمان تقاضا،فاقد مسکن شخصی بوده ولی براساس نظریه بنیادتعاون سپاه ازتسهیلات مسکن بطورکامل استفاده نموده ،مجازبه استفاده از منازل سازمانی نمی باشد. (بند2/3ماده 2بخش 5 دستورالعمل خانه سازمانی)
س19)آيا افرادي كه از منازل سازماني سپاه استفاده مي كنند مجاز به دريافت وديعه مسكن مي باشند و فرماندهان و مديران مجاز به پرداخت وديعه به نفر يا افراد يادشده مي باشند يا خير؟ ج)شرط استفاده ازمنازل سازمانی ،دریافت نکردن تسهیلات مسکن سپاه بطورکامل می باشد والااستفاده ازمنازل سازمانی جایزنمی باشد.(دستورالعمل ،بخش 5،ماده 2،بند2/3)
س20)درصورتی که حق شارژ منازل سازماني صرفاً اختصاص به مواردخاصی مانند تعمير و نگهداري و ارائه خدمات به ساكنين داشته باشد ، هزینه آن دردیگرمواردچه حکمی دارد؟
ج)دريافت و هزينه كردن حق شارژ شرعا تابع توافق طرفين است و مانند اجاره نيست كه دريافت كننده مالك باشد و به هر صورت كه بخواهد هزينه كند ، بلكه وكيل است و بايد با اذن موكّل هزينه نماید.
وبراساس بند13 وظایف مرکز خدمات کارکنان دربخش هفتم دستورالعمل واگذاری خانه های سازمانی: مرکز خدمات کارکنان رده ها ومدیریت شهرک موظفند: درآمدهای مربوط به خانه های سازمانی،واریزدرآمدها وعوایدحاصله ازشهرکها ،مجتمع های مسکونی وخانه های سازمانی رافقط به حسابهای اعلام شده واریزنمایند.( دستورالعمل واگذاری خانه های سازمانی ،بند13 بخش هفتم وماده اول بخش نهم)

س21) كسي كه يك سوم منزلي را مالك است آيا مي تواند در كنار آن منزلي را از منازل سازماني سپاه استفاده نمايد؟ ج)اگر داشتن مسکن شخصی براوصادق باشد،مجازبه استفاده ازخانه سازمانی نیست والا درچهارچوب ضوابط مندرج دردستورالعمل واگذاری خانه های سازمانی مانعی ندارد.(بند 1/2 ماده 2 بخش 5)

س22)كساني كه از خانه هاي سازماني محل خدمت خود استفاده مي كنند. اما در شهر ديگري به غير از محل خدمت خود منزل شخصي دارند، آيا از لحاظ شرعي و قانوني می توانندازخانه سازمانی استفاده کنند؟ ج)چنانچه بنابرنیازسپاه به سایررده های سپاه منتقل یامامورشده باشند،واگذاری خانه سازمانی به آنها ،مطابق ضوابط ذکرشده دربخش دوم وسقف زمانی تعیین شده (5سال)بلامانع است. (دستورالعمل،بند2/2 ماده 2 ،بخش 5)

س23)بعضي از برادران از امتياز مسكن استفاده نموده و هم اكنون داراي منزل شخصي مي باشند ليكن خانه هاي خود را اجاره داده و عليرغم تقاضا از سوي ديگران در خانه هاي سازماني سپاه سكونت دارند بفرماييد استفاده از اين منازل براي چنين اشخاصي داراي چه حكم شرعي مي باشد؟ ج)این گونه افراد مجاز به استفاده ازخانه سازمانی نیستند،باید سریع منزل سازمانی راتخلیه نمایندو تصرفات آنان حكم غصب را دارد.(دستورالعمل ،مواد2و3 بخش 5 و اجوبه س376)
س24)چنانچه فردي در خانه هاي سازماني سپاه سكونت داشته باشد، آيا مي تواند يكي از بستگان را نزد خود نگهداري نموده و به او اسكان دهند؟ و آيا اين امر سوء استفاده محسوب مي گردد؟ ج)اينگونه امور تابع ضوابط و مقررات وآئين نامه استفاده از خانه هاي سازماني است.وبراساس ماده 7 بخش هشتم دستورالعمل واگذاری خانه سازمانی که اعلام ممنوعیت واگذاری خانه سازمانی به غیررامی نماید ،اطلاق موضوع دلالت برممنوعیت فرض سوال دارد.
س25) پرسنلي كه مستأجر منازل سازماني فوق هستند در صورتي كه از پرداخت پول آب و برق و تلفن و تعميرات خودداري كنند حكم شرعي آن چيست؟ ج)اولا براساس تعهدی که نسبت به پرداخت به موقع هزینه های منازل مسکونی (طبق بند 5،بخش هشتم دستورالعمل )داده اند،موظفند درپرداخت کوتاهی ننمایند وثانیا درصورت کوتاهی درپرداخت ضامن هستند وپرداخت بدهی هزینه ها به عهده آنها می باشد.
س26)در سازمان بيمه و بازنشستگي بنا به دستور سردار رياست محترم سازمان، از افرادي كه بالاي 5 ميليون تومان وديعه مسكن گرفته‌اند حق مسكن مندرج در فيش حقوق كسر و به حساب سازمان واريز مي‌گردد. از طرفي براساس تبصره (3) ماده 149 قانون استخدامي كسر حق مسكن در فيش منوط به ارائه منزل سازماني قيد گرديده است. حکم شرعی چه می شود؟ ج)اگر وديعه مذكور بابت رهن منزل داده شده باشد (و قرض‌الحسنه نباشد) و خود فرد به وكالت از طرف سازمان منزل استيجاري را رهن كرده باشد، حكم سكونت در خانه‌هاي سازماني را دارد كه طبعاً‌ تابع ضوابط و مقررات برخورداري از خانه‌هاي سازماني مي‌باشد و اگر وديعه مذكور بابت رهن منزل داده شده باشد (قرض‌الحسنه نباشد) و فرد به وكالت از سازمان منزل را رهن كند، ملك مذكور حكم خانه سازماني را دارد و شرعاً تابع ضوابط و مقررات خانه‌هاي مسكوني مي‌باشد و طبق مقررات بايد عمل شود.
س27) اموال رها شده و بلاصاحب از سنوات گذشته تا به حال درشهرکها كه مربوط به ساكنين است و اطلاع دقيقي از مالك آن در دست نيست. چه حکمی دارد؟ ج)اموالي كه معلوم باشد صاحبان آنها اعراض كرده و رفته اند، مديريت مي تواند در آن اموال تصرف و استفاده نمايد، ولي اگر اعراض قطعي و معلوم نباشد، در صورت امكان بايد صاحبان آنها را شناسايي و تعيين تكليف نمايند، و در صورت عدم امكان دسترسي به صاحبان اموال، شرعاً حكم مجهول المالك را پيدا مي كند كه بايد خود كالا و يا قيمت آن به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام تحويل شود.
س28) پخش اذان در سه وقت (صبح، ظهر، مغرب) خصوصاً اذان صبح از مساجد، حسينيه ها و بلندگوهاي شهرك هاي سازماني ونیز پخش آیات قرآنی ودعاها چه حکمی دارد؟ ج)پخش اذان به نحو متعارف براي اعلام داخل شدن وقت نماز صبح بوسيله بلندگو اشكال ندارد، ولي پخش آيات قرآني و دعا و غير آن از بلندگوي مسجد، اگر موجب اذيت همسايگان شود، توجيه شرعي ندارد و بلكه داراي اشكال است.

تهیه وتنظیم: محمدحسین منتظری
معاونت انطباق دفترتاییدشرعی

دریافت نشریه موازین(منازل سازمانی) شماره 210 (مخصوص چاپ)
نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: موازین
برچسب‌ها: موازین

تاريخ : شنبه 19 / 6 / 1399 | 4:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.