اگر به پیرامون خود نگاه کنی بسیاری از چیزهایی را می بینی که تا دیروز نبوده اند. بسیاری از امکانات و وسایل که با تبلیغات فراوان به تو عرضه می شود تا جایی که با کلی دردسر آنها را می خری تا دردسرهایت کم شود. کلی زحمت می کشی تا آنها را بدست آوری و کمتر زحمت بکشی. نمی دانم چرا و طبق کدام منطق...

اما لحظه ای درنگ کن.

لحظه ای بایست و به آنچه در پیرامونت می گذرد فکر کن. تا دیروز که نه آنها را دیده بودی و نه اسمی از آنها شنیده بودی،آیا هرگز احساس نیاز به وجودشان پیدا کرده بودی؟ آیا...

و فراموش مکن مطلبی را که دکتر شریعتی گفته است: «تکنولوژی به غیر از مواد مصرفی، مصرف نیز تولید می کند.» مبادا در دام این مصارف جدید افتی و فراموش کنی که چرا آمده ای و برای چه می روی و فراموش کنی که از کجا آمده ای. که هستی، که مسافری و هر چه سبکبارتر باشی زودتر به مقصد خواهی رسید.